Τηλεφωνο 2310 500 095 Fax: 2310 537 325
Διευθυνση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην Professional Security, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και μέλημα κάθε εργαζόμενου, είναι: 

 • να παρέχει στους πελάτες δημιουργικές, καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, καθώς και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον υφίστανται,
 • η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σϋστημα, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις των προτύπων

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 27001:2013

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους και την εν γένει λειτουργία της εταιρείας συνεπείς με το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες και την Πολιτική Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας και Περιβάλλοντος, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της παρούσης Πολιτικής.  

Ειδικότερα, η Professional Security δεσμεύεται να: 

 • λαμβάνει την ευθύνη και τα ανάλογα μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή υπηρεσιών,
 • βελτιώνει συνεχώς το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα
 • καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα ποιότητας, υγείας & ασφάλειας στην εργασία και περιβάλλοντος,
 • συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, 
 • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με τον πιο αποδοτικό και υπεύθυνο τρόπο,
 • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της, 
 • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία και Προστασίας του Περιβάλλοντος, 
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους, τον κοινωνικό περίγυρο και στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
 • παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες,
 • διασφαλίζει τη δυνατότητα διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων,
 • υλοποιούνται ενέργειες για την εξάλειψη  των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και του Περιβάλλοντος.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιχείρησης, ορίζονται ως εξής: 

 • η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, 
 • η εστίαση και συνεχής παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους,
 • η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, υπεργολάβων/προμηθευτών, τεχνικών πόρων και μεθοδολογιών,
 • η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών.
 • η συνεχής βελτίωση του εφαρμοζόμενου Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος
 • Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Επιχείρησης 
 • Συμμόρφωση της Επιχείρησης με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την Προστασία της Υγείας των εργαζομένων  και τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Συνεχής Βελτίωση της Επιχείρησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών της
 • Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας 
 • Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες
 • Αειφόρος διαχείριση των πόρων (όπως εξοικονόμηση, επανάχρηση, ανακύκλωση)
 • Απόλυτη συνεργασία με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος και με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Πρόληψη ατυχημάτων και λοιπών αρνητικών συμβάντων.

Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες της, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτήν και τους πελάτες της.

Για την ορθή λειτουργία του Συστήματος, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού, μέσω της υποβολής προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας.  Σκοπός της εταιρείας είναι να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους σε ένα μόνιμο κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει συνεχώς το προσωπικό της. 

Αντίγραφο της Πολιτικής  έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό της εταιρείας με κατάλληλους τρόπους, για να υπενθυμίζει σε όλους τους εργαζόμενους την ευθύνη τους, σε σχέση με την Ποιότητα, την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία καθώς και με την Προστασία του Περιβάλλοντος.  Η Πολιτική είναι, επίσης, διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για το λόγο αυτό, αντίγραφό της υπάρχει και στη Γραμματεία. 

Η Πολιτική εγκρίνεται από τη Διοίκηση της Globity, παράλληλα με την έγκριση του παρόντος Εγχειριδίου, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, και η καταλληλότητά της αποτελεί αντικείμενο της Ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση. 

Για την Εταιρεία

PROFESSIONAL SECURITY ΜΟΝ.Ε.Π.Ε        

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ          

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α Τ.Κ  54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ         

ΤΗΛ 2310 537325 ΦΑΞ 2310 500095 

13-01-2020